НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ТРИВАЄ ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ДО АСПІРАНТУРИ НМУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

12.08.2016

НМУ імені О.О. Богомольця пройшов ліцензування за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти, що відповідає восьмому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення у підготовці дисертації для здобуття наукового ступеня доктор філософії (PhD) медичних наук.

Провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти НМУ імені О.О. Богомольця здійснює відповідно до отриманої ліцензії та ліцензійного обсягу за спеціальностями 221 Стоматологія – 50 осіб, 222 Медицина – 150 осіб, 225 Медична та психологічна реабілітація – 30 осіб, 226 Фармація – 50 осіб (Додаток 1-Лист МОН та витяг з наказу №771 від 04.07.2016 р.).

Підготовка здобувачів ступеня PhD у НМУ імені О.О. Богомольця проводиться в аспірантурі за очною (денною та вечірньою) і заочною формами навчання за освітньо-науковою програмою та навчальним планом. Освітня складова передбачає виконання навчального плану в обсязі 47 кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС), а наукова – публічний захист дисертації.
За державним замовленням аспірантура передбачена з відривом від виробництва (очна денна форма навчання) з виплатою стипендії і без відриву від виробництва (очна вечірня форма навчання) – без виплати стипендії. Заочна форма навчання здійснюється тільки за кошти фізичних і юридичних осіб.
Нормативний строк навчання у аспірантурі становить 4 роки.

Прийом документів для вступу до аспірантури здійснює приймальна комісія разом із відділом аспірантури і докторантури НМУ імені О.О. Богомольця з 20 липня до 20 серпня 2016 р. згідно Правил прийому до аспірантури у НМУ імені О.О. Богомольця.

Вступники до аспірантури складають два іспити: із відповідної спеціальності у вигляді співбесіди (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра (спеціаліста) та з іноземної мови (англійської, німецької) в обсязі, що відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Терміни проведення вступних іспитів: з 5 по 9 вересня 2016 р.

Зарахування на навчання проводиться на конкурсних засадах. Початок навчання з 15 вересня.
План прийому аспірантів за державним замовленням у 2016 році, доведений до НМУ імені О.О. Богомольця за наказом МОЗ України від 26.07.2016 р. №761 становить 38 осіб.

Приймальна комісія
Відділ аспірантури та докторантури