НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa медичної та загальної хімії

Співробітники кафедри

Калібабчук Валентина Олександрівна

Завідувач кафедри медичної та загальної хімії,

доктор хімічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.

У 1956р. поступила на хімічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (колишній Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка (КДУ)), який закінчила з відзнакою у 1961р. і була рекомендована в аспірантуру.

У 1961 – 1962 рр. працювала в інституті фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського АН УРСР (ІФХ АН УРСР) у відділі фотохімії на посаді інженера. У 1962р. поступила в аспірантуру КДУ за фахом „неорганічна хімія”, яку закінчила у 1966р. З січня 1966р. по травень 1968р. працювала інженером ІФХ АН УРСР. У 1968р. захистила кандидатську дисертацію на тему: „Властивості тетрахлориду торію та взаємодія цого з ціанітами, тіоціанітами, селеноціанітами і нітритами лужних металів у неводних середовищах” за спеціальністю „неорганічна хімія”. У цьому ж році їй присуджено вчений ступінь кандидата хімічних наук.

З травня 1968 по 1970рр. працювала молодшим науковим співробітником ІФХ АН УРСР у відділі фотохімії, а з вересня 1970 по травень 1980рр., – доцентом Київського вечірнього факультету Українського поліграфічного інституту ім.. Івана Федорова (КВФ УПІ) на кафедрі загальнонаукових дисциплін.

У 1980 – 1982рр. була в докторантурі. У 1983р. захистила докторську дисертацію на тему: „Спектральні властивості, електронна будова та здатність до комплексоутворення зміщених діазо нафтолів” за спеціальністю „фізична хімія”. В цьому ж році їй присуджено вчений ступінь доктора хімічних наук. У 1985 році ВАК присвоїв В.О.Колібабчук вчене звання професора.

З 1984р. працювала професором кафедри загальнонаукових дисциплін КВФ УПІ.

У 1985р. вибрана за конкурсом на посаду професора кафедри неорганічної хімії Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка, де працювала до 1990р.

З 1990р. по теперішній час працює в Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця: у1990 – 1991рр. – професором, з 1991р. – завідувачем кафедри медичної та загальної хімії.

З 1995р. – АН вищої освіти України (відділення хімії та хімічної технології), у 1996р. отримала грант Соросівського професора.

Професор Калібабчук В.О. – відомий спеціаліст у галузі медичної освіти. Педагогічною діяльністю займається впродовж 50 років, з яких останні 21 в Національному медичному університеті на кафедрі медичної та загальної хімії, що є головним з питань навчально-методичної роботи серед профільних кафедр вищих медичних навчальних закладів України. Під її керівництвом розроблені нові навчальні програми з дисциплін: „Біонеорганічна, біофізична та колоїдна хімія” для спеціальностей: „лікувальна справа”, „медико-профілактична справа”, „педіатрія”, „медична психологія”; складена типова навчальна програма з дисципліни „Біонеорганічна хімія” для студентів фармацевтичних факультетів (спеціальність „клінічна фармація”), автори: Огурцов В.В., Луцевич Д.М., Калібабчук В.О., Галінська В.І. (2005р.); видано перший україномовний підручник „Основи аналітичної хімії” для студентів другого курсу фармацевтичного факультету (електронна версія); створена сучасна інтегрована програма з дисципліни „Хімія” для медичних ліцеїв, що отримала перше місце на конкурсі серед профільних програм.

У зв’язку з експериментальним запровадженням в Україні Європейської Кредитно-модульної системи освіти (ЕСТ S ), яка є ключовою вимогою Болонської декларації 1999р., В.О. Калібабчук бере активну участь у модернізації навчального процесу студентів на кафедрі медичної та загальної хімії. Під її керівництвом співробітники кафедри впроваджують кредитно-модульну систему організації навчального процесу, що передбачає, відповідно до основних засад Болонського процесу, структурування матеріалу дисципліни на модулі з перевіркою якості засвоєння студентом кожного модуля. Для цього розроблені і впроваджуються в навчальний процес всі необхідні навчально-методичні матеріали та проведені відповідні методичні заходи: дисципліна „Біонеорганічна, біофізична та колоїдна хімія” трансформована в дисципліну „Медична хімія”, для якої створені типова та робоча програми. У відповідності до них написано україномовний підручник „Медична хімія” обсягом 41 друк. аркуш., яка вийшла у 2006 році, також було створено російськомовний підручник, створенні первинні банки тестових питань з усіх навчальних тем дисципліни „Медична хімія” для контролю знань студентів першого курсу медичних факультетів на кожному занятті. Тести складено українською, російською та англійською мовами.

Необхідною умовою для входження навчального закладу до єдиного європейського освітнього простору є запровадження англомовного навчання. У відповідності до цього у 2004р. Калібабчук В.О. вперше читала лекції і проводила заняття в групі іноземних студентів англійською мовою. Нею в співавторстві написано англійською мовою тексти лекцій (76с.) і три навчально-методичні посібники (170с.), якими забезпечені всі англомовні студенти, англомовний підручник.

Систематично професор Калібабчук В.О. читає лекції студентам 1-го курсу чотирьох медичних, стоматологічного, медико-психологічного, фармацевтичного факультетів та студентам підготовки лікарів для Збройних Сил України, які вирізняються чіткістю, якістю, глибиною викладеного матеріалу. Результати своїх та співробітників кафедри наукових розробок вона успішно використовує на лекціях для пояснювання процесів, що відбуваються в медико-біологічних системах. В залежності від аудиторії лекції Валентина Олександрівна читає трьома мовами: українською, російською, та англійською.

Крім того В.О. Калібабчук впродовж 50 років плідно займається науковою роботою. Вона – відомий спеціаліст у галузі неорганічної та фізичної хімії. Вперше розробила теоретичні та практичні основи фізичної хімії диазонафтолів як перспективних світлочутливих матеріалів для безсрібних шарів; розвинула новий підхід для вивчення хімічно модифікованих кремнеземів для розробки нових хімічних сенсорів; отримала важливі результати у синтезі поліядерних координаційних сполук біметалів з біолігандами та створенні на їх основі сучасних магнітних матеріалів та лікарських засобів.

Калібабчук В.О. є автором понад 400 наукових праць, серед яких більш ніж 3 монографії, підручників та навчально методичних посібників. Підготувала 8 кандидатів наук; у процесі підготовки знаходяться 2 кандидатські та докторська дисертації.

Калібабчук В.О. веде велику науково-організаційну роботу на засадах члена комісії з хімії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти та науки України, члена президії Українського хімічного товариства, члена президії секції „Хімія та хімічна технологія” при НАН України, являється членом спеціалізованих вчених рад Д 26.001.03 Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Д 26.003.07 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, була членом експертної ради ВАК України (1992 – 1998рр.).

За вагомий особистий внесок у створення духовних та матеріальних цінностей та досягнення високої майстерності у професійній діяльності неодноразово відмічалась грамотами Міністерства вищої та середньої освіти СРСР та України, Почесними грамотами та подяками Голови Київської міської державної адміністрації (2001, 2002, 2003, 2004рр.). Нагороджена медаллю „В пам ’ ять 1500-річчя Києва” (1982р.), нагрудним знаком „За отличн ые успехи в работе ” Міністерства вищої та середньої освіти СРСР (1978р.). Почесною грамотою Міністерства охорони здоров ’ я України (2006р.), грамотою Верховної Ради України (2006р.), заслужений діяч науки та техніки України (2006р.).

У 2014 році – отримала Почесну грамоту Міністерства охорони здоров’я України за вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм.

 

 

Галинська Валентина Іванівна

Доцент кафедри медичної та загальної хімії (з 1986 року),

кандидат хімічних наук (з 1972 року).

Закінчила хімічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 1962 році. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Синтез та дослідження стереоспецифічних адсорбентів на основі силікагелю».

Відповідальна за навчальний процес з дисципліни «Медична хімія» на кафедрі. З 2001 р. – член вченої ради фармацевтичного факультету НМУ імені О.О. Богомольця.

Вільно володіє англійською мовою.

У 2005 році отримала Подяку Київської міської державної адміністрації, у 2015 році – Почесну грамоту МОЗ України.

 

 

 

Гождзінський Сергій Мартинович

Доцент кафедри медичної та загальної хімії (з 1999 року),

кандидат хімічних наук (з 1976 року).

Закінчив хімічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 1963 році. Захистив кандидатську дисертацію на тему «Дослідження утворення галатів та хроміто-галатів рідкісноземельних елементів».

Закінчив Київський інститут з патентної справи, Центральний інститут підвищення кваліфікації працівників у галузі патентної справи та Вищі державні курси підвищення кваліфікації керівних працівників у галузі винахідництва та раціоналізації.

У 1987 – 1993 рр. – працював у науково-дослідному інституті хімії поверхні НАН України на посаді завідувача відділом патенто-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи.

Організував викладання курсу «Аналітична хімія» для студентів другого курсу фармацевтичного факультету та елективного курсу «Основи патентознавства».

У 2016 році отримав Почесну грамоту Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця.

 

 

 

zayceva

Зайцева Галина Миколаївна

Доцент кафедри медичної та загальної хімії (з 2003 року),

кандидат хімічних наук (з 1998 року).

Закінчила хімічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 1981 році. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Властивості та хіміко-аналітичне використання кремнеземів з іммобілізованими O-,N-,S-,P-вмісними органічними реагентами ». У 1999-2000 рр. пройшла стажування «Postdoctoral Fellow» в університеті UNICAMP м.Кампінас, Бразилія.

З листопада 2016 р. – начальник навчально-методичного відділу.

Вільно володіє англійською мовою.

У 1991 році отримала Грант «Scholarship, Southampton University, UK», у 1996 р. – Грант «NATO Sponsored Advanced Research Workshop, France», у 1998 р. – Грант «IWISE Fellow, Iowa State University , USA», у 2005 р. – Грант «ICWES13, Korea», у 2008 р. – Грант «ICWES14. France», у 2016 р. – Подяку Київського міського голови.

 

 

 

Ємельянов Володимир Борисович

Доцент кафедри медичної та загальної хімії (з 1974 року),

кандидат хімічних наук (з 1969 року).

Закінчив хімічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 1957 році. Захистив кандидатську дисертацію на тему «Сорбція іонів простих і комплексних важких металів на активованому вугіллі».

Відповідальний за роботу зі слухачами факультету підвищення кваліфікації на кафедрі медичної та загальної хімії.

Вільно володіє французською мовою.

У 2015 році отримав Подяку Міністра охорони здоров’я України.

 

 

 

Костирко Олена Олегівна

Доцент кафедри медичної та загальної хімії (з 2009 року),

кандидат хімічних наук (з 2003 року).

Закінчила хімічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 1997 році. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Iзохіноліновміснi спірани на основi циклоалкілованих о-бромометилфенілацетонітрилiв». У 2012 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Фармація» (заочне відділення).

Відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри на заочному відділенні, а також куратор підготовчого відділення на кафедрі з дисципліни «Хімія» для іноземних громадян.

Вільно володіє англійською мовою.

У 2005 році отримала Персональну стипендію Міжнародного Благодійного Фонду П. Куліша.

 

 

 

 

kraevska

Краєвська Яна Аполлінаріївна

Доцент кафедри медичної та загальної хімії (з 2015 року),

кандидат хімічних наук (з 2010 року).

Закінчила хімічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2006 році. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Синтез, будова і властивості оксидних сполук типу Рудлесдена-Попера та Діона-Якобсона».

Куратор стоматологічного факультету на кафедрі медичної та загальної хімії з дисципліни «Медична хімія», відповідальний секретар опорної кафедри.

Вільно володіє англійською мовою.

pushkareva

Пушкарьова Ярослава Миколаївна

Доцент кафедри медичної та загальної хімії (з 2015 року),

кандидат хімічних наук (з 2013 року).

Закінчила хімічний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна у 2009 році. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Розв’язання задач якісного хімічного аналізу за допомогою штучних нейронних мереж».

Відповідальна за навчально-методичне забезпечення навчального процесу англійською мовою на кафедрі.

Вільно володіє англійською мовою.

Лауреат стипендії імені професора І. Є. Тарапова у 2010/2011 навчальному році.

Рева Тетяна Дмитрівна

Доцент кафедри медичної та загальної хімії (з 2011 року),

кандидат хімічних наук (з 2010 року).

Закінчила Горьківський державний університет за спеціальністю «Хімія» у 1990 році. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Оптимізація вибору кремнеземних адсорбентів для концентрування іонів основних біотоксикантів у комбінованих методах аналізу».

З 2015 р. – декан фармацевтичного факультету НМУ імені О.О. Богомольця.

У 2003 р. – отримала Подяку Київського міського голови, у 2010 р. – Почесну грамоту МОЗ України.

 

 

Самарський Василій Арсентійович

Доцент кафедри медичної та загальної хімії (з 2003 року),

кандидат хімічних наук (з 1975 року).

Закінчив хімічний факультет Донецького державного університету у 1970 році. Захистив кандидатську дисертацію на тему «Вплив природи донора електронів та середовища на кінетику та механізм одноелектронного відновлення феноксильних радикалів».

Профорг кафедри.

У 2005 році отримав Подяку Київської міської державної адміністрації, у 2017 році – Почесну грамоту Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця.

 

 

Сліпчук Валентина Леонідівна

Доцент кафедри медичної та загальної хімії (з 2011 року),

кандидат педагогічних наук (з 2011 року).

Закінчила хімічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 1997 році. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Професійна спрямованість навчання природничих дисциплін у медичному ліцеї».

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради з теорії та методики навчання медичних та фармацевтичних дисциплін.

Відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри та за навчальний процес в Українському медичному ліцеї НМУ імені О.О. Богомольця з дисципліни «Хімія» для учнів 10-11-х класів.

Вільно володіє англійською мовою.

У 2005 році отримала Подяку Київського міського голови, у 2006 році – Персональну стипендію Міжнародного Благодійного Фонду П. Куліша, у 2011 р. – Подяку Київської міської державної адміністрації.

 

 

 

 

telegeev

Телегеєв Ігор Геннадійович

Доцент кафедри медичної та загальної хімії (з 2014 року),

кандидат хімічних наук (з 2013 року).

Закінчив хімічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2006 році. Захистив кандидатську дисертацію на тему «Синтез та властивості модифікованих метилметакрилатвмісними сполуками нанокремнеземів як наповнювачів поліепоксидних композитів».

Вільно володіє англійською мовою.

 

 

 

Тимощук Ольга Борисівна

Доцент кафедри медичної та загальної хімії (з 2009 року),

кандидат хімічних наук (з 2008 року).

Закінчила Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка у 2003 році. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Синтез і властивості високотемпературних надпровідних матеріалів з рідкісноземельними металами в різних ступенях окиснення».

Відповідальна за педагогічне навантаження професорсько-викладацького складу кафедри.

Вільно володіє французькою мовою.

 

 

Токменко Інна Ігорівна

Доцент кафедри медичної та загальної хімії (з 2015 року),

кандидат хімічних наук (з 2011 року).

Закінчила хімічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2007 році. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Мезофазо- і склоутворення та оптичні властивості систем на основі каприлату кобальту (ІІ)».

Куратор медичних факультетів №2, № 4, ФПЛЗСУ та медико-психологічного факультету на кафедрі медичної та загальної хімії з дисципліни «Медична хімія».

 

 

Філіппова Лариса Валеріївна

Доцент кафедри медичної та загальної хімії (з 2006 року),

кандидат хімічних наук (з 2004 року).

Закінчила хімічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 1999 році. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Каталітична активність в окисненні СО та фізико-хімічні властивості Fe-Mn та Fe-Cu оксидних систем».

Куратор фармацевтичного факультету на кафедрі медичної та загальної хімії з дисципліни «Фізична та колоїдна хімія».

 

 

Овсяннікова Тамара Олександрівна

Старший викладач кафедри медичної та загальної хімії (з 1994 року),

кандидат хімічних наук (з 1983 року).

Закінчила хімічний факультет Чернівецького державного університету у 1967 році. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Дослідження механізму коагуляції при формуванні електрофоретичних покриттів».

Нагороджена за винахідницьку діяльність нагрудним знаком “Изобретатель СССР”. Учасник ВДНГ СРСР. Отримала Подяку Київської міської державної адміністрації

 

 

 

Лисенко Тетяна Анатоліївна

Старший викладач кафедри медичної та загальної хімії (з 2014 року).

Закінчила хімічний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка у 1997 році. Працює над кандидатською дисертацією на тему «Методика реалізації міждисциплінарних зв’язків у процесі навчання медичної хімії майбутніх лікарів».

Секретар кафедри з 2005 р.

У 2016 році отримала Подяку Київської міської державної адміністрації.

 

 

 

chhalo

Чхало Оксана Миколаївна

Старший викладач кафедри медичної та загальної хімії (з 2014 року).

Закінчила хімічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 1998 році. Працює над кандидатською дисертацією на тему «Методика навчання аналітичної хімії майбутніх провізорів з використанням інформаційних технологій».

Куратор з дисципліни «Аналітична хімія» на кафедрі медичної та загальної хімії.

З 2015 р. виконує обов’язки заступника декана фармацевтичного факультету.

 

 

 

 

Овчаренко Віталій Юрійович

Асистент кафедри медичної та загальної хімії (з 2013 року).

Закінчив хімічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2008 році. Працює над кандидатською дисертацією на тему «Методика навчання медичної хімії з використанням інформаційно-комунікаційних технологій».

Відповідальний за виконання НДР кафедри медичної та загальної хімії, керівник студентського наукового хімічного гуртка.

Відповідальний за роботу кафедри з системою АСУ «Електронний деканат».

 

 

 

Ратушна Віра Жданівна

Асистент кафедри медичної та загальної хімії (з 2002 року).

Закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю інженер-технолог (хімік) у 1971 році. Закінчила заочну аспірантуру Інституту «Проблем матеріалознавства» АН УРСР за спеціальністю «Неорганічна хімія» у 1989 році.

Куратор медичних факультетів №1 та № 3 на кафедрі медичної та загальної хімії з дисципліни «Медична хімія».

 

 

 

 kushtapina

Куштапіна Ірина Геннадіївна

Інженер I категорії кафедри медичної та загальної хімії з 2012 року.

Закінчила факультет автомобільні дороги Київського автомобільно-дорожнього інституту 1980 році.

Відповідальна за матеріально-технічне забезпечення кафедри.

 

 

 

Випірайленко Віталій Олександрович

Старший лаборант кафедри медичної та загальної хімії (з 2013 року).

Закінчив хімічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 1974 році.

Відповідальний за учбовий лабораторний практикум з дисципліни «Медична хімія».

 

 

 

Радько Вікторія Юріївна

Старший лаборант кафедри медичної та загальної хімії (з 2013 року).

Закінчила факультет технології органічних речовин Львівського політехнічного інституту у 1990 році.

Відповідальна за учбовий лабораторний практикум з дисципліни «Медична хімія» , «Фізична та колоїдна хімія».

 

 

Дичка Ніна Олексіївна

Лаборант кафедри медичної та загальної хімії (з 2012 року).

Закінчила факультет приладобудування Київського політехнічного інституту у 1980 році.

Відповідальна за документообіг кафедри.

egorova

Єгорова Наталія Михайлівна

Лаборант кафедри медичної та загальної хімії (з 2015 року).

Закінчила хімічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 1974 році.

Відповідальна за учбовий лабораторний практикум з дисципліни «Неорганічна хімія».

 

 

omelchenko

Омельченко Олена Борисівна

Лаборант кафедри медичної та загальної хімії (з 2016 року).

Закінчила хімічний факультет Донецького державного університету у 1994 році.

Відповідальна за учбовий лабораторний практикум з дисципліни «Аналітична хімія».

 

 

Григораш Наталя Станіславівна

Старший лаборант кафедри медичної та загальної хімії (з 2013 року).

 

 

Зельцер Євгенія Федорівна

Лаборант