НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2

Співробітники кафедри

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

 

КОНДРАТЮК ВІТАЛІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2, доктор медичних наук.

У 1991 р. з відзнакою закінчив медичне училище. У 1997 р. закінчив національний медичний університет імені О.О. Богомольця. У 1998 р. працював на посаді дільничн ого лікар я -терапевт а , у 1999 р. – завідувача медико-санітарної частини заводу «Вулкан», з 2000 р. – лікар я анестезіолог а -реаніматолог а лікарні швидкої медичної допомоги м. Києва . З 2000 по 2003 р. навчався в аспірантурі в Інституті геронтології АМН України. У 2003 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук з а спеціальністю „кардіологія”. З 2003 р. працював в Інституті геронтології АМН України на посаді наукового співробітника, з 2004 р. – старшого наукового співробітника, з 2010 р. – провідного наукового співробітника. У 2007 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю „кардіологія”. У 2010 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук з а темою „ Електрична негомогенність гіпертензивного серця: механізми формування, діагностика та шляхи корекції ”.

З 2010 по 2011 р. працював на посаді в.о. завідуючого відділу кардіології Інституту клінічної радіології ДУ «Національний центр радіаційної медицини НАМН України». З 2011 р. обіймав посаду професора кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ імені О.О. Богомольця, відповідав за лікувальну роботу та підготовку лікарів-інтернів на кафедрі. З лютого 2015 р. переведений на посаду завідувача кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2 НМУ імені О.О. Богомольця, де працює дотепер. Добре володіє англійською та французькою мовами.

Автор 17 5 наукових праць , з них 7 деклараційних патентів. Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальностей „терапія” і „кардіологія”, спеціалізацію зі спеціальності „ревматологія”. Наукові інтереси: кардіологія, ревматологія.

У 2014 р. – був експертом центру тестування зі спеціальності терапії щодо підготовки до ліцензованого іспиту «Крок-2». Член спеціалізованої вченої ради Д 26.003.08 при НМУ імені О.О. Богомольця. Член національних асоціацій кардіологів, ревматологів і нейрокардіологів. За досягненні успіхи та сумлінну працю нагороджений „Почесною грамотою” від АМН України та „Подякою” та цінним подарунком від Подільскої районної ради.

 

ПРОФЕСОРИ

ПАЛІЄНКО ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ

Доктор медичних наук, професор. 1962 р.н., у 1985 р. з відзнакою закінчив лікувальний факультет Київського медичного інституту (КМІ) за спеціальністю лікувальна справа. В 1985-1987 рр. – клінічний ординатор кафедри внутрішніх хвороб № 3, в 1987-1990 рр. – очний аспірант цієї ж кафедри, а потім – кафедри терапії санітарно-гігієнічного факультету КМІ. Виконав і достроково захистив кандидатську дисертацію „Клінічне значення дослідження фібриногену, фібрину і фібринолізу при ревматоїдному артриті та остеоартрозі” у 1990 р., після чого був зарахований на посаду асистента кафедри терапії медико-профілактичного факультету КМІ. У 1994 році обраний на посаду доцента кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб № 2, у 1996 р. присвоєне вчене звання доцента по кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб. Виконав і в 2003 р. захистив докторську дисертацію на тему: „Латеральна терапія внутрішніх захворювань (клініко-патогенетичне обґрунтування)”. У 2005 р. обраний на посаду професора кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб № 2 НМУ імені О.О. Богомольця, у 2007 р. присвоєне вчене звання професора по кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб. В 2003-2008 рр. працював на посаді заступника начальника навчально-методичного відділу НМУ імені О.О. Богомольця.

Протягом 20 років виконує обов’язки відповідального за наукову роботу на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №2. Є автором 177 публікацій, з них 8 навчальних посібників, 4 монографії, 3 методичних рекомендації, 8 винаходів/патентів. Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності „терапія”, спеціалізацію зі спеціальностей „кардіологія” та „ревматологія”. Є членом спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій Д 26.003.08 при НМУ імені О.О. Богомольця, за спеціальностями "Внутрішні хвороби. Кардіологія. Ревматологія", членом апробаційної ради, Вченої ради медичного факультету №4. Член редколегій 2 фахових журналів. Проводить лікувально-консультативну роботу в Київській міській клінічній лікарні №3, лікарні для вчених НАН України.

 

НИКУЛА ТАРАС ДЕНИСОВИЧ

Д октор медичних наук, професор, дійсний член Академії наук вищої освіти України, Української академії наук, Нью-Йоркської академії наук, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Народився 5 січня 1936 р. в селі Банилів Вижницького району Чернівецької області в родині хліборобів. У 1960 р. з відзнакою закінчив лікувальний факультет Чернівецького державного медичного інституту, з 1984 р. – доктор медичних наук, з 1988 р. – професор. З 1988 р. до 2014 р.– завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини (ПВМ) № 2 Національного медичного університету (НМУ) імені О.О. Богомольця. У 1988-1997 рр. виконував також обов’язки проректора НМУ з навчальної, наукової роботи чи їх заступника.

У 1995 р. обраний дійсним членом Української академії наук національного прогресу та почесним академіком Української медичної стоматологічної академії, в 1996 р. − академіком Академії наук вищої школи України, в 2002 р. − дійсним членом Нью-Йоркської академії наук, у 2004 р. − дійсним членом Української академії наук, у 2011 р. – Дослідницької академії Міжнародного біографічного центру (Кембридж, Англія). Автор 933 опублікованих наукових праць, у т.ч. 54 винаходів і корисних моделей, підручника, 74 навчальних посібників і монографій. h -індекс = 3, rg -індекс = 23,7.

Створив школу терапевтів-нефрологів: підготував 4 докторів, 21 кандидата медичних наук і 8 магістрів медицини, котрі складають більшість викладачів кафедри пропедевтики внутрішніьої медицини № 2 НМУ, працюють у США, Канаді, Німеччині та інших країнах. Видав 5 терапевтичних тлумачних словників чотирма мовами (українською, англійською, російською, латинською), опублікував серію наукових праць щодо впорядкування нефрологічної термінології, впровадження законів і принципів логіки в нефрологію. Засновник (1998 р.) і незмінний головний редактор фахового періодичного видання − щорічника "Актульні проблеми нефрології", на сторінках якого публікуються роботи не тільки вітчизняних, але й зарубіжних (Німеччина, Росія, Словаччина, Узбекистан) авторів, а його випуски розміщуються на сайтах в Інтернеті; науковий редактор відділу гастроентерології журналу "Лікарська справа", член редколегій п’яти інших наукових журналів. Член Президії Академії наук вищої освіти України. Організатор і багаторічний науковий керівник клініки Київського міського нефрологічного центру.

Ці та інші здобутки мають широкий резонанс в Україні − присвоєння почесного звання "Заслужений діяч науки і техніки України" (2003), присудження Державної премії України в галузі науки і техніки (2009), присудження премії АН ВОУ (2002), премії Української АН (2006), нагородження 6-ма Почесними грамотами МОЗ України, медаллю Ярослава Мудрого АНВО України, медаллю М.Д. Стражеска НАМН України, медаллю Платона АН України, „Знаком пошани” Голови Київради тощо, обрання дійсним членом УАН, академіком АН ВО України, почесним академіком УМСА, членом президії правління товариства терапевтів України, членом правління Української асоціації нефрологів України, заступником голови Державної наукової санаторно-курортної комісії з нефрології, головним терапевтом Української ради по управлінню курортами профспілок, головним терапевтом "Укрпрофоздоровниці" та ін. Про високе міжнародне поцінування наукових здобутків Т.Д. Никули свідчить обрання дійсним членом Нью-Йоркської АН, Європейських асоціацій − ренальної, діалізу і трансплантації, заступником генерального директора Міжнародного біографічного центру по Європі та членом Дослідницької академії (Кембридж, Англія), консультативним редактором Американського біографічного інституту (США), удостоєння понад двома десятками міжнародних орденів і медалей, у т.ч.: "Лідери для нового століття" (Інститут "Хто є хто", США), трьох орденів, медалей імені Марії Кюрі, "2000 видатних людей XX століття", "2000 видатних інтелектуалів XXI століття" і "2000 видатних учених XXI століття" (Міжнародний біографічний центр, Кембридж, Англія, 2000 і 2002). Номінований почесними міжнародними званнями "Людина року" (2003, 2010), "Міжнародний вчений року" (2003, 2004) тощо.

 

МОЙСЕЄНКО ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСІЇВНА

Доктор медичних наук, професор, академік Академії наук Вищої освіти України .

Закінчила середню школу із Золотою медаллю, лікувальний факультет Київського медичного інституту за спеціальністю „лікувальна справа” – з Відзнакою (1987). Пройшла щлях від клінічного ординатора, аспіранта, асистента, доцента до професора, виконувала обов’язки завідувача кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Захистила кандидатську дисертацію (1990), докторську дисертацію (2000). Основні напрямки наукової діяльності − нефрологія, гастроентерологія. Активно викону є великий обсяг навчально-методичної роботи, на високому методичному рівні проводить заняття та читає лекції. Опублікувала понад 500 наукових праць (з них – 105 одноосібно; 28 – у міжнародних виданнях, у т.ч. 21 книгу (підручників – 3, посібників – 10, монографій – 3, словників – 5), є співавтором підручників «Перша долікарська допомога» та «Внутрішня медицина» /укр., рос./, має 18 патентів на винаходи і корисні моделі. Під її керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації. Є членом 2-х Спеціалізованих Вчених Рад (з внутрішніх хвороб та нефрології при ДУ «Інститут нефрології АМН України»), відповідальним секретарем фахового видання „Актуальні проблеми нефрології”, член редколегії журналів «Практикуючий лікар», української версії німецького журналу „ International Journal for Biomedical Research & Therapy ”, «Український науково-медичний молодіжний журнал» та низки інших журналів. Стипендіат Кабінету Міністрів України. Обрана дійсним членом Європейських асоціацій нефрології, діалізу і трансплантації та міжнародного товариства нефрологів, членом Національної федерації наукової аналітики України. Має дві Вищі кваліфікаційні категорії – з терапії та нефрології. Має досвід проведення багатоцентрових досліджень, де виконувала функції дослідника і головного дослідника. Володіє англійською мовою. Пройшла стажування в Німеччині, Нідерландах, Польщі, Грузії, Молдові. Має Сертифікат з Належної медичної практики, виданий Громадською лікарською асоціацією Німеччини.

Мойсеєнко В.О. – член Української асоціації нефрологів, член ревізійної комісії Українського терапевтичного товариства. Нагороджена медаллю „ Honoring Community Service and Professional Achievement ” (США, 2005), Почесною Грамотою мера м. Києва (2007) та дипломами. Є призером першості по науковій аналітиці в рамках Глобального міжнародного аналітичного проекту GISAP (2013, 2015). Роботи цитуються в міжнародних базах даних.

 

 

 

ДОЦЕНТИ

ШЕВЧУК СВІТЛАНА ГРИГОРІВНА

Кандидат медичних наук, доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Випускниця лікувального факультету Київського медичного інституту. До 1978 року працювала молодшим науковим співробітником в Українському НДІ кардіології імені акад.. М.Д.Стражеска, де захистила кандидатську дисертацію «Деякі показники зовнішнього дихання, легеневого газообміну та енергетики при фізичному навантаженні у хворих з початковими клінічними проявами ішемічної хвороби серця з прихованим перебігом», що була виконана під керівництвом професора Г.В.Яновського, онука видатного українського терапевта Ф.Г.Яновського. З 1978 р. асистент, а з 1990 доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2. Автор 9 навчальних посібників, понад 150 наукових праць з кардіології, гастроентерології, ревматології, клінічної фармакології, навчально-методичної роботи. Висококваліфікований педагог, грамотний лікар (має вищу та першу категорію терапевта). Була членом апробаційної ради НМУ з внутрішніх хвороб, профоргом, членом факультетського профбюро, членом ЦМК гігієнічних дисциплін. Понад 20 років була відповідальною за навчально-методичну роботу кафедри. Керує науковою роботою студентів.

 

 

 

ХОМАЗЮК ВІКТОРІЯ АНАСТАСІЇВНА

Доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2, кандидат медичних наук.

У 1987 р. закінчила з відзнакою лікувальний факультет Київського медичного інституту імені О.О.Богомольця , у 1989 р. – клінічну ординатуру. З 1989 р. працювала асистентом кафедри терапії санітарно-гігієнічного факультету, з 1994 р. − асистентом реорганізованої кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб №2. У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію „Адаптаційні зміни серця у хворих з легеневою артеріальною гіпертензією”. З 2004 р. − доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2, в чене звання доцента присвоєне у 2006 р.

Відповідає за навчально-методичне забезпечення англомовного викладання на кафедрі, читає лекції англійською мовою. У 2002 і 2005 рр. пройшла курси підвищення кваліфікації викладачів в університеті Вірджинії (США), в 2012 р. – в Медичному центрі університету Утрехта (Нідерланди). У 2012-2014 рр. – член робочої групи європейського проекту TЕMPUS-MUMEENA «Модернізація додипломної медичної освіти в країнах східного сусідства».

Автор понад 180 наукових праць, у т.ч. 7 навчальних посібників, винаходу. Наукові інтереси: кардіологія, нефрологія, функціональна діагностика. Лікар-терапевт вищої категорії, володіє низкою методів інструментальної діагностики, у т.ч. ехокардіографією.

 

ПРИМА АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Кандидат медичних наук, доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

В 1977 році закінчив Київський медичний інститут. Закінчив клінічну ординатуру на кафедрі внутрішніх хвороб № 3 КМІ. В 1990 році обраний на посаду асистента кафедри госпітальної терапії № 2 КМІ, з 1994 р. – асистент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб №2 УДМУ, з 2003 р. – доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2. В 1992 р. під керівництвом проф. Т.Д. Никули захистив кандидатську дисертацію „Клінічна оцінка біофізичних і біохімічних змін жовчі у хворих на хронічні холецистохолангіопатії”. Автор винаходу і понад 40 наукових праць з актуальних питань гастроентерології, лабораторної діагностики, клінічної фармакології тощо. Відповідальний по кафедрі за лікувально-консультативну роботу у відділеннях терапевтичного профілю, організує впровадження наукових розробок кафедри в лікувальний процес. Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

 

ОСТАШЕВСЬКА ТЕТЯНА ГЕНАДІЇВНА

Кандидат медичних наук, доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Закінчила з відзнакою ІІ лікувальний факультет Київського медичного інституту, залишена в клінічній ординатурі на кафедрі факультетської терапії № 1, з 1993 р. – асистент кафедри терапії медико-профілактичного факультету. В 1994 р. захистила кандидатську дисертацію «Зміни вмісту мікроелементів в крові хворих на хронічні дифузні захворювання печінки» . З 2007 року- доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2. Володіє англійською мовою. Проявила себе ініціативним викладачем, успішно читає лекції для англомовних, іноземних студентів І, І V та фармацевтичних факультетів. Веде і консультує хворих у кардіологічному відділенні та інтенсивної терапії КМКЛ №3. Опублікувала понад 80 наукових праць, у т.ч. 3 навчальні посібники, 2 англійською мовою, є автором 2 винаходів. У 2000 році пройшла стажування в багатопрофільному госпіталі в штаті Техас (США). Кваліфікований педагог і лікар. Матеріально відповідальна на кафедрі.

 

КРАСЮК ІРИНА ВАСИЛІВНА

Кандидат медичних наук, доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 .

З акінчила у 1988 році лікувальний факультет Тернопільського медичного інституту, у 1989 році – інтернатуру. В 1989 – 1994 роках працювала дільничним терапевтом поліклініки №1 Дніпровського РМО міста Києва. На базі кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб №2 НМУ проходила навчання в клінічній ординатурі (1994-1996 pp.) та очній аспірантурі ( 1996-1999 pp.). З 1999 р. – асистент, з 2012 р. – доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2.

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клінічна оцінка та корекція змін концентрації мікроелементів у крові хворих на хронічний гломерулонефрит». Є автором 57 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 2 винаходів. Викладає та читає лекції студентам англійською мовою. Має лікарські категорії з нефрології та терапії. Відповідає на кафедрі за навчально-методичну роботу фармацевтичного факультету, виконує обов’язки секретаря кафедри.

 

ТРУНОВА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА

Доктор медичних наук, доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 .

1955 року народження. У 1979 р. закінчила лікувальний факультет КМІ. Виконала і в 1990 р. захистила кандидатську дисертацію „Особливості клініки, діагностики та лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки і хронічного гастродуоденіту при остеохондрозі хребта”. З 1991 р. по 1999 р. працювала старшим науковим співробітником в лабораторії проблем остеохондрозу НДЛЦ НМУ. З листопада 2000 р. – асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2. Виконала і в 2012 р. захистила докторську дисертацію „Особливості патогенезу, діагностики та лікування артеріальної гіпертензії у хворих на хронічні вісцеропатії, поєднані з остеохондрозом хребта”. З 2012 р. – доцент цієї ж кафедри. Співавтор монографії „Справочник по нейровегетологии”, навчально-методичного посібника. Опублікувала методичні рекомендації та 106 наукових праць з гастроентерології, нейровегетології, нефрології, ревматології, кардіології, геронтології. Автор 10 винаходів і корисни х м оделей та 5 галузевих нововведень в Україні.

 

 

АСИСТЕНТИ

 

КАРМАЗІНА ОЛЕНА МИРОСЛАВІВНА

Кандидат медичних наук, асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

З 1989 по 1991 рр. навчалась в клінічній ординатурі за спеціальністю “Терапія” у Київському медичному інституті. У 1994 р. захистила кандидатську дисертацію „Оцінка ефективності інформаційно-хвильової терапії та ентеросорбції у хворих з ренопаренхімною артеріальною гіпертензією за даними клінічних, реологічних та радіонуклідних досліджень”. У 1997 р. обрана за конкурсом асистентом кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб № 2 НМУ. Автор 95 опублікованих наукових праць з ревматології , кардіології, нефрології, в т.ч. монографії. Лікар вищої категорії за спеціальністю “Терапія”, має спеціалізацію з кардіології та ревматології. Заступник декана медичного факультету №1. Відповідає за виховну роботу кафедри.

 

 

БИЧКОВ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Кандидат медичних наук, асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 2007 закінчив з відзнакою медичний факультет №1 НМУ імені О.О. Богомольця. В тому ж році вступив до магістратури з фаху «Загальна практика-сімейна медицина» на кафедру пропедевтики внутрішніх хвороб №2. Магістр медицини. З 2009 р. по 2012 р. навчався в очній аспірантурі на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №2. З 2012 року працює на посаді асистента кафедри. У 2013 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Особливості клініки, патогенезу та лікування гіпертонічної хвороби, поєднаної з остеоартрозом». Автор понад 80 опублікованих наукових праць, в тому числі Патентів на корисну модель, інформаційних листів. Має ІІ лікарську категорію за фахом «Загальна практика-сімейна медицина», спеціалізацію з терапії. Керує науковою роботою студентів. З квітня 2015 року відповідальний за навчально-методичну роботу на кафедрі.

 

КАРПЕНКО ОЛЕНА ВЯЧЕСЛАВНА

Кандидат медичних наук, асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

1974 року народження, закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця в 1999 році за спеціальністю “лікувальна справа”. В 1999-2000 рр. працювала лікарем-інтерном в Українському науково-дослідному інституті онкології та радіології м. Києва. В 2000-2002 рр. навчалася в клінічній ординатурі, а в 2002-2005 рр. − в аспірантурі на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб № 2 НМУ. З 2005 р. працює на посаді асистента кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2. У 2006 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю “ нефрологія ” . Опублікувала 39 наукових праць, отримала патент на винахід, виступає з доповідями на численних профільних наукових форумах. За серію наукових робіт удостоєна Академічної премії АМН України для молодих вчених в галузі медицини за 2005 рік. Відповідає на кафедрі за цивільну оборону, студентський науковий гурток. Працює лікарем-нефрологом у Київському міському науково-практичному центрі нефрології та діалізу.

 

БИШОВЕЦЬ РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ

Кандидат медичних наук, асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 1990 р. закінчив з відзнакою Київський медичний інститут, занесений до Золотої Книги випускників. Одразу ж після закінчення інституту вступив до клінічної ординатури на кафедрі терапії санітарно-гігієнічного факультету, яку закінчив у 1992 році. У 1992-1995 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб № 2. З 1995 р. – асистент цієї ж кафедри. Автор двох навчальних посібників. Під керівництвом проф. Т.Д. Никули у 2010 році захистив кандидатську дисертацією за темою: „ Уремічна кардіоміопатія та   ішемічна хвороба серця у хворих з хронічною нирковою недостатністю: особливості   патогенезу, діагностики і прогнозування (Клініко-експериментальне дослідження) ”. Опублікував 30 наукових праць з актуальних питань клінічної та експериментальної нефрології і кардіології. У 1999 – 2001 рр. навчався в магістратурі за програмою „Ділове управління” у Міжнародному інституті менеджменту (м. Київ) та проходив стажування у Бельгії і Швейцарії. Захистив магістерську роботу за спеціальністю „Ділове управління”. Відповідає за зовнішнє оформлення та видавничу роботу кафедри.

 

ПРИБИЛЬСЬКА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА

Кандидат медичних наук, асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 2004 році закінчила з відзнакою медичний факультет №2 НМУ імені О.О. Богомольця. В тому ж році вступила до магістратури з фаху «Внутрішні хвороби» на кафедру пропедевтики внутрішніх хвороб №2. Магістр медицини. З 2005 по 2007 рр. навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб №2. З 2007 по 2010 рр. – в очній аспірантурі цієї ж кафедри. З 2010 року працює на посаді асистента кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2. Захистила кандидатську дисертацію «Клінічне значення дослідження взаємозв’язків гемодинамічних і нейропсихологічних порушень у хворих на есенціальну та нефрогенні артеріальні гіпертензії». Опублікувала 14 наукових праць з кардіології, нефрології, ревматології.

 

МАНЖАЛІЙ ЕЛІНА ГЕОРГІЇВНА

Кандидат медичних наук, асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 1999 р. закінчила медичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця . З 2001 року і по теперешній час за сумісництвом перебуває на посаді лікаря – гастроентеролога денного стаціонару КНП Консультативно-діагностичного центру Подільського району. З 2004 р. по 2008 р. навчалася в аспірантурі з внутрішніх хвороб на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб № 2 НМУ. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Роль корекції психоневрологічних факторів у лікуванні пептичної дуоденальної виразки». З 2013 року і по теперішній час працює асистентом кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2 НМУ імені О.О. Богомольця. Працює над докторською дисертацією.

Є автором та співавтором 40 опублікованих наукових праць, з них 7 у закордонних виданнях, отримала 2 патенти на спосіб лікування виразкової хвороби. Лікар вищої категорії, член Української, Європейської та Американської асоціації по вивченню захворювань печінки, член Українського товариства гастроентерологів. Нагороджена срібною медаллю за наукову роботу від Міжнародної академії наук і вищої освіти (Лондон, Великобританія) – International academy of science and higher Education World Research Analytics Federation за кращу аналітичну роботу ( Silver decoration 2014), Подякою Подільської районної державної адміністрації, Подякою Української народної Партії за надання висококваліфікованої медичної допомоги населенню України, відданість справі та активну громадську позицію.

 

АСПІРАНТ

СИНИЦЯ ЮЛІЯ ПАВЛІВНА

В 2012 році закінчила з відзнакою медичний факультет №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. В 2012-2014 рр. продовжила навчання в магістратурі на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №2. З грудня 2014 року навчається в аспірантурі за спеціальністю „внутрішні хвороби”. Автор та співавтор понад 30 друкованих праць.

 

 

 

СТАРШИЙ ЛАБОРАНТ

АЛЬЯНОВА ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА

2014 року закінчила з відзнакою медичний №1 факультет НМУ імені О.О. Богомольця. В тому ж році вступила до магістратури з фаху «внутрішні хвороби» на кафедру пропедевтики внутрішньої медицини №2. Наразі виконує магістерську роботу під керівництвом професора В.О. Мойсеєнко.